Opći uvjeti poslovanja/Opći uvjeti Ugovora 

e-konzultant 

na snazi od 06.10.2020.

Članak 1.

Opći uvjeti poslovanja/Opći uvjeti ugovora (u daljnjem tekstu OUP/OUU) unaprijed reguliraju uvjete poslovanja e-konzultant s Naručiteljem/Klijentom.

Članak 2.

OUP/OUU objavljen je cjelovito na službenoj stranici e-konzultant: https://e-konzultant.hr a poveznicom (linkom) dostupan u elektronskoj pošti voditelj.euprojekt@gmail.com i digitalnoj dokumentaciji koju e-konzultant upućuje Naručitelju/Klijentu.

Članak 3.

Izmjena i dopuna OUP/OUU nosi oznaku datuma od kojeg se provodi.

Ukoliko za trajanja već sklopljenog pravno-ekonomskog posla dođe do izmijenjene ili dopune odredbe OUP/OUU, ugovorne strane će poštivati OUP/OUU koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja posla.

Sastavni dio svih sklopljenih ugovora je važeći OUP/OUU.

Članak 4.

e-konzultant, obrt za poslovne, znanstvene i računalne djelatnosti, vl. Snježana Andrijašević, Zagreb, Kustošijanska ulica 61., upisano dana 06.10.2020. godine u Obrtni registar Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije, Oznaka obrtnice: 21010145713. MBO: 98185047. NKD 70.22 (u daljnjem tekstu: e-konzultant).

Članak 5.

Naručitelj/Klijent je svaka pravna i fizička osoba koja samovoljno, dobrovoljno, bez ograničenja, neposredno ili posredno ostvari kontakt s e-konzultant s ciljem naručivanja, ugovaranja i korištenja savjetodavnih usluga.

Naručiteljem/Klijentom smatra se i Agencija koja za treće pravne ili fizičke osobe u svoje ime i za svoj račun naručuje savjetodavne usluge.

Članak 6.

Podrazumijeva se da je u vrijeme naručivanja, prihvaćanja ponude ili predračuna, potpisivanja Ugovora, Naručitelj/Klijent upoznat s OUP/OUU te da je Naručitelj/Klijent razumio i prihvatio uvjete.

Članak 7.

Naručitelj/Klijent ima osiguran pristup konzultantskim uslugama 24 sata svakog dana putem:

a)   web stranice: https://e-konzultant.hr (kontakt forma i e-UPITNICI)

b)   web stranice: https://projekti.eu (kontakt forma i e-UPITNICI)

c)    e-pošte: voditelj.euprojekt@gmail.com

Naručitelj/Klijent ima osiguran pristup konzultantskim uslugama svakog radnog dana od 9 do 21 sati putem:

a)   telefona: +385(0)955697933

b)   telefona: +385(0)955113462

c)    dolaskom na adresu sjedišta e-konzultant (uz prethodnu najavu)

d)   pisanim ili usmenim zahtjevom za terensku posjetu na adresi sjedišta Naručitelja/Klijenta (uz prethodnu naknadu troška)

e)   prema dogovoru (videokonferencija i drugo).

Članak 8.

Usluge e-konzultant su:

1.    savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

2.    priprema i izrada projektnih prijedloga koji se (su)financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova, EU programa, nacionalnih i drugih izvora

3.    provedba projekata koji se (su)financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova, EU programa, nacionalnih i drugih izvora

4.    izrada poslovnih planova, investicijskih studija

5.    izrada zahtjeva i dokumentacije za kreditne programe

6.    izrada poslovnog plana za Mjere samozapošljavanja

7.    javna nabava za obveznike javne nabave i za neobveznike javne nabave

8.    izrada ESPD obrasca i ponude u sustavu javne nabave

9.    izrada strateških dokumenata, uključujući istraživanje i statističku analizu

10. izrada financijske i poslovne analiza

11. pronalaženje i obrada specifičnih znanja, informacija i podataka za naručitelja

12. sve druge usluge za koje e-konzultant ima registriranu djelatnost.

Članak 9.

Cijena savjetodavne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Cijena savjetodavne usluge računa se prema predlošku:

cijena = fiksni dio + varijabilni dio

Članak 10.

Fiksni dio cijene savjetodavne usluge određen je apsolutnim iznosom u HRK (bez PDV-a).

Fiksnu vrijednost savjetodavne usluge Naručitelj/Klijent plaća:

a)   po ponudi/predračunu/Ugovoru u cijelosti (100%) ili

b)   po ponudi/predračunu/Ugovoru akontacijom (predujmom) 50% ugovorene fiksne cijene (odmah) te po završenom poslu i isporuci 50% ugovorene fiksne cijene (u roku dospijeća računa).

Cjenik je objavljen na web stranici https://e-konzultant.hr

Članak 11.

Varijabilni dio cijene savjetodavne usluge definiran je u postotku novostvorene dobrobiti za Naručitelja/Klijenta.

Naručitelj/Klijent plaća varijabilnu vrijednost savjetodavne usluge samo kada ostvari (postigne) posao/pravo/Ugovor kod treće strane, a za koji posao/pravo/Ugovor je prethodno angažirao savjetodavne usluge e-konzultant.

Varijabilna vrijednost savjetodavne usluge računa se prema predlošku:

Varijabilni dio = postignuta vrijednost x postotak

Postotak je određen Cjenikom. Cjenik je objavljen na web stranici https://e-konzultant.hr

Članak 12.

Klijent će uplatu po fakturi izvršiti na račun e-konzultant IBAN: HR26 2340 0091 1606 20281 u roku dospijeća.

U slučaju zakašnjelog plaćanja od strane Klijenta, e-konzultant ima pravo Klijentu zaračunati zatezne kamate na nepodmireni iznos sukladno pozitivnim popisima u Republici Hrvatskoj. Zatezne kamate obračunavaju se od datuma dospijeća fakture.

U slučaju neopravdanog odustanka Klijenta od slanja/učitavanja pripremljenog projektnog prijedloga na

obradu ili u slučaju odustajanja od slanja/učitavanja projektnog prijedloga po službenom zahtjevu za D/O/I (dopuna/objašnjenje/ispravak), 

konzultantska usluga neopozivo je naplativa u ukupnom iznosu ugovorene usluge.

Članak 13.

Svaka ugovorna strana nastupa kao neovisni i pravno valjani ugovaratelj.

Uslugu savjetovanja može zatražiti/naručiti/ugovoriti svaka punoljetna fizička osoba i to samo u vlastito ime i za svoj račun.

Uslugu savjetovanja može zatražiti/naručiti/ugovoriti samo ovlaštena osoba koja zastupa pravnu osobu u čije ime i za čiji račun traži/naručuje ili ugovara uslugu savjetovanja.

Agencije/Posrednici koji za treće pravne ili fizičke osobe u svoje ime i za svoj račun naručuju i/ili ugovaraju savjetodavne usluge, moraju dostaviti dokaz o takvom statusu.

Članak 14.

Naručitelj/Klijent može ostvariti pravo na PRVO i BESPLATNO savjetovanje na način da ispuni e-UPITNIK za prihvat upita pravnih i fizičkih osoba:

1.    trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o. i drugi)

2.    obrtnici (obrtnici paušalni)

3.    zadrugari

4.    poljoprivrednici (OPG, PG, SOPG, i drugi upisnici)

5.    nezaposlene osobe za samozapošljavanje i/ili proširenje poslovanja

6.    slobodna zanimanja

7.    zaposlene osobe koje žele pokrenuti svoj biznis

8.    udruge, klubovi i neprofitne organizacije koje imaju pravni status

9.    jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Naručitelj/Klijent može ostvariti pravo na PRVO i BESPLATNO savjetovanje na način da ispuni e-UPITNIK za prihvat upita pravnih i fizičkih osoba ukoliko je zainteresiran za:

1.    ostvarenje statusa ponuditelja usluga, radova ili robe u sustavu javne nabave

2.    kreditne programe poslovnih i razvojnih banaka.

Članak 15.

e-konzultant na temelju iskaza i dokumentacije Naručitelja/Klijenta, a prije svega na temelju ispunjenog e-UPITNIKA izrađuje provjeru spremnosti te procjenu i projekciju uspješnosti projektnog prijedloga Klijenta na temelju poslovne i druge dokumentacije Klijenta te javno dostupnih informacija i podataka o Klijentu.

Potencijalni Naručitelji/Klijenti su oni koji potvrde spremnost za planiranu investiciju.

Spremnost Naručitelja/Klijenta podrazumijeva administrativnu, organizacijsku, financijsku i tehničko-tehnološku sposobnost za aktiviranje planirane investicije.

Članak 16.

Klijent je odgovoran za raspoloživost i točnost svih informacija i podataka koje će biti dane e-konzultantu na razmatranje.

Članak 17.

e-konzultant neće obavljati neovisnu provjeru ili potvrdu informacija koje je Klijent dostavio od treće strane.

e-konzultant ne preuzima nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinit prikaz ili netočnost informacija pruženih od strane klijenta.

Članak 18.

e-konzultant poslovno savjetovanje uključuje savjete, preporuke i smjernice.

Klijent odlučuje i odgovoran je za prihvaćanje i provedbu savjeta, preporuka i smjernica.

e-konzultant ima pravo oslanjati se na odluke i odobrenja Klijenta.

Članak 19.

e-konzultant jamči da će savjetodavne usluge obaviti u dobroj vjeri i u skladu s pravilima struke te u interesu Klijenta, poštujući sve pozitivne pravne propise i zakone Republike Hrvatske.

e-konzultant će ponuditi savjet, uputu ili smjernicu na temelju podataka, informacija i saznanja koje dobije od Naručitelja/Klijenta.

e-konzultant ne daje nikakva izričita ili pretpostavljena jamstva.

Članak 19a.

e-konzultant  ima pravo odbiti prihvatiti narudžbu, a nakon prihvata narudžbe zadržava pravo ne pružiti konzultantske usluge iz pravnih, moralnih ili tehničkih razloga, pri čemu Naručitelj nema pravo na naknadu štete.

Članak 20.

Niti jedna strana nije, niti se smatra, distributerom, agentom ili zastupnikom druge strane.

Ni jedna strana u ugovoru neće postupati, niti se izravno ili neizravno predstavljati kao zastupnik druge strane, niti na koji drugi način preuzeti ili stvoriti obvezu u ime i za račun druge strane.

Članak 21.

Niti jedna strana u ugovoru nema pravo  ustupiti niti na drugi način prenijeti bilo kakva prava ili obveze iz ugovora bez prethodne pisane suglasnosti druge strane.

Članak 22.

Klijent se obvezuje na suradnju s e-konzultantom u pružanju usluga temeljem ugovora, što uključuje, bez ograničenja, stavljanje e-konzultantu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i resurse, te pravovremeni pristup podacima, informacijama i osoblju Klijenta.

Klijent je odgovoran za suradnju svojih djelatnika, kao i za točnost i potpunost svih podataka i informacija dostavljenih e-konzultantu u svrhu pružanja usluga iz ugovora.

Članak 23.

e-konzultant ne prihvaća nikakve uvjete koji se mogu smatrati zaprekom ili ograničenjem njegovog prava na pružanje konzultantskih usluga ili drugih usluga bilo koje vrste bilo kojoj osobi ili subjektu koju e-konzultant po vlastitom nahođenju, drži primjerenim, ili da za vlastite potrebe ili za druge izrađuje materijal koji je konkurentan materijalu proizvedenom temeljem pružanja usluga iz ugovora, bez obzira na sličnost materijala.

Članak 24.

Ni jedna strana nema pravo ustupiti koristi ili prava odnosno terete ili obveze u vezi s Ugovorom.

Pojedinačni Ugovor, ako se razlikuje od OUP/OUU, ima prednost u primjeni.

Sadržaj pojedinačnog ugovora izražava pravu volju ugovornih strana.

Članak 25.

Tijekom aktivnosti provedbe ugovora e-konzultant, Klijent i treće strane koje sudjeluju u provedbi ugovorenih aktivnosti, mogu u komunikaciji koristiti elektroničku poštu i njome slati dokumente vezane uz aktivnosti ugovora, osim ako ugovorom nije specificirano drugačije.

Uvjeti sigurnosti i raspoloživosti ovakve komunikacije nisu pod kontrolom Klijenta ni e-konzultanta, te se ugovorne strane neće međusobno smatrati odgovornima za nikakve gubitke, štete, troškove i neprilike uzrokovane, gubitkom, kašnjenjem, predusretanjem, iskrivljavanjem ili neovlaštenim mijenjanjem elektroničke pošte slane putem interneta, a na koje e-konzultant i Klijent nisu mogli razumno utjecati.

Članak 26.

Klijent je suglasan da neće bez prethodne pisane suglasnosti e-konzultanta, ni jedan savjet koji je e-konzultant dao Klijentu za potrebe provedbe ili u svrhu pružanja usluga iz ugovora, ili temeljem uvjeta ugovora, neće koristiti za pružanje savjetodavnih usluga trećim osobama.

Članak 27.

Klijent ovlašćuje e-konzultanta da razgovara i sastaje se s trećim osobama s ciljem provedbe usluga iz ugovora, odnosno na zahtjev Klijenta stupi u kontakt s određenim osobama.

Članak 28.

Ako bio koja ugovorna strana tijekom aktivnosti navedenih u ugovoru dođe u posjed bilo kakvih podataka o drugoj strani koji su označeni kao zaštićeno vlasništvo, povjerljivi ili osjetljivi ili za koje se opravdano može pretpostaviti da su takvi, neće ih objaviti trećoj strani niti zlorabiti, već će ih čuvati u tajnosti, osim u slučajevima:

(a) kada je suprotno određeno zakonom, propisom, odlukom u kaznenom ili upravnom postupku,

(b) ako se objavljivanje ne odnosi na sudski spor po osnovi podataka,

(c)  kada su podaci i informacije javno dobro i na drugi način dostupni javnosti, uključivši, bez ograničenja, sve informacije i podatke dostavljene državnim tijelima,

(d) kada e-konzultant dođe u posjed informacija i podataka iz drugih izvora,

(e) kada su podaci već poznati e-konzultantu prije nego što ih je primio od Klijenta.

Članak 29.

Klijentu je zabranjena reprodukcija i umnožavanje svake prezentacije, izvještaja, pisma, sažetka ili drugog pisanog ili audio ili video materijala koji je e-konzultant izradio u vezi s pružanjem usluga iz ugovora bez prethodne pisane suglasnosti e-konzultant.

U slučaju da e-konzultant odobri reprodukciju ili umnožavanje u pisanom obliku, svaka prezentacija, izvještaj, pismo svaki sažetak ili drugi pisani ili audio ili video materijal objavit će se u cijelosti, zajedno s eventualnim izjavama o ograničenoj odgovornosti.

Klijent se obvezuje čuvati u tajnosti svu metodologiju i tehnologiju koju je e-konzultant koristio tijekom pružanja usluga iz ugovora.

Ugovorne strane obvezuju se čuvati sve informacije koje su dobile jedna od druge kao poslovnu tajnu. Poslovna tajna definirana je odredbama zakona.

Ugovorne strane se obvezuju čuvati u strogoj tajnosti sve informacije dobivene prije ili nakon stupanja ugovora na snagu, koristiti ih isključivo u svrhe predviđene ugovorom te se obvezuju da takve informacije, koje uključuju, ali ne isključivo, odredbe ugovora, neće bez prethodne pisane suglasnosti druge strane odavati trećima, bilo pojedincima ili pravnim osobama.

Članak 30.

U svezi pružanja usluga iz ugovora, e-konzultant je razvio, stekao ili ima pravo po drugoj osnovi koristiti, nuditi, modificirati, stjecati ili na neki drugi način pribavljati prava temeljem raznih metoda, metodologija, postupaka, procesa, znanja i tehnika (uključivši, bez ograničenja, funkcijske, procesne, sistemske i podatkovne modele), zatim predložaka, uopćenih načina strukturiranja, konzultantskog alata, te logike, koherentnosti i metoda rada.

U mjeri u kojoj e-konzultant za pružanje usluga iz ugovora koristi bilo koje svoje zaštićeno vlasništvo, uključivši, bez ograničenja, konzultantsku tehnologiju ili neki drugi konzultantski hardver ili softver, ono ostaje u vlasništvu e-konzultanta i osim u slučaju izričito dane dozvole, Klijent ne stječe nikakva prava niti udjele u takvoj imovini.

Bez obzira na bilo koji suprotan izrijek u ugovoru, strane prihvaćaju i suglasne su da je e-konzultant vlasnik svih prava, naslova i udjela, uključivši, bez ograničenja, sva prava temeljem zakona o autorskim pravima, patentima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu, u svezi s e-konzultantovim tehnologijama i da e-konzultant ima pravo ovu tehnologiju (uključivši, bez ograničenja, pružanje usluga ili kreiranje programa ili materijala za druge klijente) koristiti, modificirati, objavljivati ili je na neki drugi način  primjenjivati.

Članak 31.

Obveza čuvanje tajne, poštivanje prava intelektualnog vlasništva, patenta i drugih rezultata rada (konzultantskih izvještaja) kao i spoznaja, znanja, uvida i slično, ostaju na snazi i nakon isteka ili raskida ugovora, odnosno prestanka suradnje između e-konzultanta i Klijenta.

Članak 32.

Nakon okončanja usluga iz ugovora, e-konzultant zadržava pravo da usluge iz ugovora spominje u referencama u promidžbenim materijalima, intervjuima, te kao sastavni dio ponuda ili drugih sličnih materijala za druge klijente, osim ako Klijent u pisanom obliku ne zabrani spominjanje usluga iz ugovora.

Ukoliko Klijent izričito zabrani spominjanje usluga iz Ugovora, Klijent se obvezuje e-konzultantu dostaviti PREPORUKU koja svjedoči opća obilježja i kvalitetu isporučenih usluga e-konzultant.

Članak 33.

Klijent se obvezuje po završetku Ugovora o savjetodavnim uslugama dostaviti e-konzultantu Potvrdu kojom Izjavljuje da su savjetodavne usluge u cijelosti isporučene. Ukoliko je Klijent zadovoljan, uvrstit će u Izjavu i Preporuku.

e-konzultant se obvezuje po primitku cjelovitog iznosa ugovorene naknade iz Ugovora o savjetodavnim uslugama i Izjave da su sve ugovorene usluge isporučene, dostaviti Klijentu Potvrdu kojom Izjavljuje da su savjetodavne usluge u cijelosti plaćene i da po istom Ugovoru nema drugih potraživanja.

Članak 34.

Ugovorne strane su suglasne da se ugovor može mijenjati. Sve izmjene i dopune ugovora moraju biti u  pisanom obliku.

Ugovorne stranke provode transparentnu poslovnu praksu.

Članak 35.

Ukoliko nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti a mogu utjecati na ispunjenje ugovorenih prava i obveza, ugovorne strane će razgovarati i sporazumno dogovoriti izmjene ugovora vezano uz planirane rokove i procijenjeni iznos naknade.

Članak 36.

Usluge koje su pružene temeljem ugovora ili njegovom izmjenom i dopunom, financijska odgovornost e-konzultanta za radnje, gubitke, štete, parnice, troškove ili rashode, neće premašiti ukupan iznos naknade koju je klijent platio e-konzultantu temeljem ugovora, ili stvarnu štetu dokazanu pravomoćnom sudskom presudom.

Navedeno ograničenje vrijedi bez obzira na vrstu gubitka, štete, parnice, obveze ili troškova, bilo po ugovornoj, zakonskoj, građansko-pravnoj ili nekoj drugoj osnovi.

Ni pod kojim okolnostima e-konzultant neće odgovarati za štetu uzrokovanu višom silom, te nehajem, propustom, prijevarom, ili pogrešnim tumačenjem od strane Klijenta, njegove Uprave ili povezanih strana.

e-konzultant ne snosi nikakvu odgovornost za odluke koje je Klijent donio na temelju usluga koje mu je pružio e-konzultant, osim u slučaju grubog nehaja od strane e-konzultant, u kom slučaju odgovornost e-konzultanta neće premašiti iznos naknade koju je Klijent platio e-konzultantu za usluge obavljene temeljem ugovora.

Članak 37.

Ni jedna ugovorna strana neće odgovarati za neispunjenje obveza iz Ugovora koje bi nastale zbog više sile.

U slučaju da je bilo koja od odgovornih strana ometana višom silom, dužna je obavijestiti suprotnu stranu u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata uz objašnjenje i dokaz uzroka više sile.

Članak 38.

Svaka strana ima pravo raskinuti suradnju u bilo kojem trenutku u pisanom obliku, ako nakon 7 (sedam) radnih dana druga strana nije odgovorila (pisanim putem: pošta, e-mail) na pisano upozorenje i nije izvršila svoje obaveze.

Smatra se da je e-konzultant uredno i u potpunosti izvršio naručene i ugovorene savjetodavne usluge ako Klijent u roku 7 (sedam) dana nije dostavio pisani prigovor. 

Članak 39.

U slučaju spora spor će stranke nastojati riješiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog materijalnog prava.

Prvotna ili naknadna ništavnost pojedinih odredbi ugovora ne utječe na valjanost ostalih njegovih odredbi, ako ugovor može bez takvih opstati i ako one nisu sadržavale ni uvjet ugovora ni bitnu pobudu za njegovo sklapanje.

Ugovorne strane će u tom slučaju ništavu odredbu sporazumno supstituirati valjanom, kojom se može postići namjeravana svrha. Isto vrijedi i za popunu praznina u Ugovoru.

Članak 40.

Na zastaru prava iz ugovornih odnosa primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 41.

e-konzultant može u bilo koje vrijeme dopuniti OUP/OUU.

e-konzultant

Zastupa: Snježana Andrijašević